Skip to content
Czynności operatora podnośnika koszowego, zwyżki, podestu ruchomego przed pracą

Jakie czynności powinien wykonać operator podnośnika koszowego przed rozpoczęciem pracy?

Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy na podnośniku koszowym.

Każdy operator podnośnika koszowego zanim rozpocznie prace na nim, powinien wykonać pewne czynności, które mają na celu wyeliminowanie wszelkich usterek technicznych mających wpływ na jego bezpieczną pracę. Wykonanie tych czynności jest obowiązkiem każdej osoby obsługującej podest ruchomy w trakcie jego pracy.

Skąd operator ma wiedzieć jakie czynności powinien wykonać przed rozpoczęciem pracy?

Szczegółowy wykaz czynności jakie osoba obsługująca powinna wykonać przed rozpoczęciem pracy na podnośniku koszowym, są zawarte w treści instrukcji eksploatacji producenta zwyżki koszowej. Czynności te nazywane są również obsługą codzienną, zwanymi dalej czynnościami OC. To właśnie producent podestu wie najlepiej co należy w nim sprawdzić, aby bezpiecznie można było wykonywać nim wszelkie prace na wysokości np: wycinka drzew, montaż reklam, prace budowlano – dekarskie i wiele innych.

Wykaz czynności jakie wykonuje operator w ramach OC podestu ruchomego.

  • sprawdzamy czy podnośnik koszowy posiada ważną decyzję wydaną przez organ Dozoru Technicznego zezwalającą na jego eksploatację. Decyzja taka ważna jest na rok od daty jej wydania w przypadku podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych, samojezdnych czy przewoźnych na przyczepach
  • jeśli jest prowadzony dziennik obsługi codziennej (OC) podnośnika koszowego, należy sprawdzić czy poprzedni operator nie dokonał w nim jakichś wpisów świadczących np. o uszkodzeniu podestu
  • sprawdzamy wpisy konserwatora podestu w dzienniku konserwacji, z których musi wynikać, iż podest jest sprawny technicznie
  • przeprowadzamy oględziny zewnętrzne podestu ruchomego pod kątem uszkodzeń konstrukcji mechanicznej i instalacji elektrycznej, wgnieceń, wycieków olejów
  • sprawdzamy stan opon, hamulców, podpór stabilizujących podest podczas pracy, poziomu olejów
  • po uruchomieniu podestu sprawdzamy działanie wszystkich mechanizmów oraz instalacji elektrycznej i hydraulicznej
  • przeprowadzamy wszystkie dozwolone ruchy robocze i sprawdzamy poprawność ich działania
  • sprawdzamy poprawność działania urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych naszej zwyżki
  • sprawdzamy poprawność działania wszystkich zabezpieczeń mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych

Dziennik obsługi codziennej – OC podnośnika koszowego.

Prowadzenie takiego dziennika nie jest wymagane przepisami prawa, ale czasem może wynikać z instrukcji eksploatacji producenta zwyżki. Jest to jak najbardziej dobra praktyka pozwalająca na bieżąco kontrolować stan techniczny naszego podnośnika. Wczesne wykrycie usterki już podczas prostych czynności przed rozpoczęciem pracy, może uchronić nas przed kosztowną naprawą uszkodzonego elementu podestu.

Odpowiedzialność operatora podnośnika koszowego.

To właśnie na operatorze spoczywa obowiązek odpowiedzialności za powierzone mu mienie jakim jest podnośnik koszowy. Nie może on również powierzać obsługi podestu osobom do tego nie uprawnionym i nie przeszkolonym. Prawidłowa eksploatacja podnośnika koszowego wydłuży czas bez awaryjnej pracy i pozwoli na długo cieszyć się jego bez awaryjną pracą.

W następnym artykule dowiecie się jakie obowiązki ma konserwator podnośnika koszowego?

Back To Top