Skip to content

Jakie czynniki mają wpływ na stateczność podestów ruchomych? BHP przy pracy.

Podesty ruchome, zwane też podnośnikami koszowymi służą do wykonywania prac na wysokości. Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo pracy na podeście ma jego stateczność.

Co to jest stateczność podestów ruchomych?

Stateczność podnośników koszowych to bardzo ważny i podstawowy czynnik gwarantujący, iż podest podczas pracy na znacznej wysokości nie utraci swojej stateczności, co w konsekwencji groziłoby nawet jego wywróceniem. Podest jest tak zaprojektowany przez producenta, że przy zachowaniu zaleceń i wykonywaniu prac zgodnie z instrukcją producenta podnośnika nie powinien on utracić swojej stateczności. To właśnie na operatorze podestu ciąży odpowiedzialność bezpiecznego i zgodnego z instrukcją użytkowania podestu.

Jakie czynniki mają wpływ na zachowanie stateczności podestu ruchomego?

Jednym z głównych czynników mających wpływ na zachowanie stateczności jest nadmierne obciążenie platformy roboczej. Każdy podnośnik ma z góry ustalony przez producenta udźwig nominalny, który nie należy przekraczać. Przekroczenie tego parametru grozi uszkodzeniem podestu lub nawet jego wywróceniem.

Obciążenie wiatrem podestu podczas pracy na otwartych przestrzeniach. Podnośnik musi być dopuszczony do pracy na zewnątrz. Nie wszystkie podesty mogą pracować na zewnątrz budynków, a informacji o tym parametrze należy szukać w instrukcji eksploatacji podnośnika wydanej przez producenta. To właśnie w instrukcji eksploatacji producent może zawrzeć również informację przy jakim maksymalnym wietrze można tym podnośnikiem pracować, np. do 10 m/s. Należy bezwzględnie przestrzegać tych zaleceń.

Siły dynamiczne spowodowane ruchem na platformie przez osoby znajdujące się w koszu. Często można spotkać również sytuacje, gdy osoby znajdujące się w koszu na znacznej wysokości wykonują prace związane np. z wierceniem otworów w ścianach i odpychając się od ściany, w której wiercą, działają na podest siłami bocznymi co również może grozić jego wywróceniem. Samo zbyt szybkie i dynamiczne przemieszczanie się osób w koszu również ma wpływ na zachowanie jego stateczności i równowagi.

Stabilne, wytrzymałe i równe podłoże. To bardzo ważny czynnik mający wpływ na zachowanie stateczności podnośników koszowych. Tylko nie które podesty ruchome mogą poruszać się po terenie nie równym i pochyłym tzw. podesty terenowe. Podczas rozkładania podpór stabilizujących podest należy je ustawić z dala od zagłębień, wykopów, studzienek, grząskich i podmokłych terenów.

Podsumowanie

Warto jeszcze wspomnieć, iż podesty ruchome wyposażone są w szereg zabezpieczeń mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych, które czuwają nad tym aby podest nie uległ uszkodzeniu lub utracił stateczność. Nie mniej jednak nie zwalnia to nas jako operatorów z prawidłowej i zgodnej z instrukcją eksploatacji obsługi operatorskiej na najwyższym poziomie. Ze wszystkimi zagrożeniami jakie występują w pracy operatora podnośników koszowych, zapoznacie się państwo na kursie na podesty ruchome.

Back To Top