Skip to content

Odległości pracy podnośnikiem koszowym od linii energetycznych wysokiego napięcia.

W poniższym artykule dowiesz się jakie należy zachować bezpieczne odległości podczas pracy na podnośniku koszowym od napowietrznych linii energetycznych.

Podnośnik koszowy wykorzystywany jest przede wszystkim do podnoszenia osób celem wykonania prac na wysokości. Taka praca zaliczana jest do szczególnie nie bezpiecznych, przy której należy zachować szczególną ostrożność. Dodatkowym zagrożeniem podczas pracy w koszu podestu są napowietrzne nie izolowane linie energetyczne będące pod napięciem niskim bądź wysokim sięgającym często kilkudziesięciu i więcej kV.

Jak zatem wykonywać bezpiecznie prace na podnośniku koszowym w pobliżu linii energetycznych?

W Polskim prawie obowiązują pewne normy i zasady BHP, których operator podestu ruchomego podczas pracy na podnośniku powinien przestrzegać, aby nie doprowadzić do porażenia prądem osób znajdujących się w koszu podnośnika lub operatora sterującego podestem z poziomu roboczego. Od napowietrznych linii energetycznych należy zachować ustanowione prawem bezpieczne odległości, które liczone są od najdalej wysuniętego elementu podnośnika koszowego do najbliższego przewodu linii energetycznej. Odległości te liczymy w poziomie od rzutów pionowych w dół skrajnie wysuniętego elementu podnośnika i najbliższej linii energetycznej.

Odległości pracy podnośnika koszowego od napowietrznych linii energetycznych będących pod napięciem:

do 1 kV – 3 m

od  1 kV – 15 kV – 5 m

od 15 kV – 30 kV – 10 m

od 30 kV – 110 kV – 15 m

pod 110 kV – 30 m

Oznacza to, że operatorowi podnośnika koszowego nie wolno zbliżyć się podestem do linii energetycznych bliżej niż odległości wyżej wskazane. W praktyce oznacza to, że podnośnikiem koszowym nie wolno wykonywać prac bezpośrednio pod liniami energetycznymi napowietrznymi nie izolowanym będącymi pod napięciem.

Kiedy można wykonywać prace na podnośniku koszowym bezpośrednio pod liniami energetycznymi będącymi pod napięciem?

Usługi podnośnikiem koszowym bezpośrednio pod liniami energetycznymi, które są pod napięciem wolno wykonywać tylko i wyłącznie w przypadku gdy operator linii energetycznej odłączy na danym jej odcinku zasilanie. O fakcie tym powinien poinformować nas na piśmie oraz linia taka powinna być uziemiona w dwóch miejscach, a jeden uziom powinien być widoczny z pozycji operatora podnośnika koszowego.

Podsumowując artykuł należałoby wspomnieć, iż każdy operator podestu ruchomego powinien znać bezpieczne odległości pracy od linii energetycznych. Informacji takich powinno się szukać w przepisach krajowych, ale mogą być one również zawarte w instrukcji eksploatacji podnośnika koszowego wydanej przez producenta. Oczywiście w każdym przypadku operator powinien posiadać uprawnienia na podnośniki koszowe.

W następnym artykule dowiecie się przy jakiej prędkości wiatru można pracować podnośnikiem koszowym na zewnątrz?

Back To Top